NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGĂN CHẶN THÔNG TIN BỊA ĐẶT, XẤU ĐỘC TRÊN MẠNG INTERNET

Ở vào thời đại của cuộc Cách mạng khoa học công nghiệp 4.0, kỷ nguyên số mà mỗi khi vào Internet nói chung, các mạng xã hội nói riêng đều thấy ngay, bên cạnh những thông tin tích cực… vẫn có quá nhiều thông tin xấu độc, giả mạo (fake news), thậm

Đọc tiếp